Språk:

Svenska LIFE-projekt

SAMBAH – inventering av tumlare i Östersjön

MOTH – utveckling av metoder för övervakning av terrestra naturtyper

MIA – restaurering och skötsel av inre Mälarens skärgård

GRACE – restaurering av betesmarker i skärgårdsmiljö

FODER OCH FÄGRING – restaurering av slåtterängar, naturbetesmarker och våtslåttermarker i 62 natura 2000-områden

LIFE TO AD(D)MIRE – restaurering av våt- och myrmarker

ReMiBar – borttagande av vandringshinder i vatten

Unio crassus for Life – målarmusslans återkomst

SandLIFE – restaurering av sydsvenska sandmarker

RECLAIM – vård och restaurering av två våtmarker i Örebro län

LIFE Coast Benefit – Restoration of ancient agricultural landscape, natural forests and wetlands at the Baltic coast

LifeELMIAS – Saving wooded Natura 2000 habitats from invasive alien fungi species on the Island of Gotland

LIFE+ Vänern – Restoration of breeding sites and habitats in Lake Vänern archipelago and coastland